Пливачки савез Србије покреће 4. циклус стручног оспособљавања за стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија на основу члана 29,3 Закона о спорту  у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду на основу Решењa бр. 66-00-526/3/2023-01 са  одобрењем за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за занимање судија у спорту 

Стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија остварује се по Плану и програму стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија ПСС кроз I и II ниво стручне оспобљености. Након реализованог стручног оспособљавања и положеног завршног испита полазник стиче звање:

 

За I ниво оспособљености – ПЛИВАЧКИ СУДИЈА 

За II ниво оспособљености – НАЦИОНАЛНИ ПЛИВАЧКИ СУДИЈА

 

Право уписа имају лица која испуњавају следеће услове:

  • општу здравствену способност за бављење стручним радом у одређеној грани спорта -пливање (уверење не сме бити старије од месец дана);
  • завршено најмање средње образовање (уз пријаву се прилаже оверена копија или уверења о завршеном образовању).
  • познавање српског језика (за познавање српског језика признаје се као доказ оверена копија или уверења  о најмање завршеном образовању у Републици Србији или потврда образовне установе о познавању српског језика)
  • потврда о уплати накнаде (таксе) за упис.

 

Прилоком уписа прилажу се следећа документа:

- попуњен пријавни образац за стручно оспосбљавање који можете преузети овде

- оверена копија дипломе

- копија идентификационог документа (лична карта или пасоша)

- уверење опште здравствене способности не старије од 6 месеци  

- признаница о уплаћеној такси за упис у износу од 800,00 РСД на текући рачун 325-9500600049650-92 ОТП Банка.

 

Документа послати скенирана у ПДФ формату на е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  или путем препоручене поште доставити на адресу Благоја Паровића 150, Београд.

Рок за подношење докуметације je до 10.01.2024.

Упис полазника и објављивање листе полазника обавиће се у периоду од 12. јануара до 14. јануара 2024.

Почетак реализације стручног оспособљавања је 20. јануар 2024.

 

Накнада за стручно оспособљавања за I ниво оспособљености је 24.000,00 РСД

Накнада за стручног оспособљавања за II ниво оспособљености је 28.000,00 РСД

 

Полазник који буде примљен, односно коме је одобрено стручно оспособљавање закључује са ПСС уговор о стручном оспособљавању. Полазник је дужан да редовно похађа наставне активности предвиђене овим Планом и програмом СО.

 

Изабрани полазник за ужестручни део СО за праксу самостално обезбеђује опрему за одевање, белу мајицу са или без крагне кратких или дугих рукава  (или белу кошуљу), беле панталоне или бела сукња, не краћа 10цм изнад колена, патике или кломпе са затвореним прстима (претежно беле боје) – пиштаљку, папир и хемијску оловку, и самостално сноси трошкове доласка и боравка на пливачким такмичењима за предмет стручна пракса.

 

Полазници на почетку релизације стручног оспособљавања и усавршавња пливачких судија дужни су да измире трошкове (накнаду) стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија ПСС у целости или две рате. Уколико полазник не измири накнаду за стручно оспособљавање, биће искључен из даљег процеса стручног оспособљавања.

 

ПСС може ако сматра да је то нужно, затражити од потенцијалних полазника да уз пријаву поднесу и доказ о томе да су према својим личним и пословним приликама у стању да редовно учествују у свим наставним активностима везаним за стручно оспособљавање, односно гаранцију организације код које су запослени или ангажовани да ће редовно учествовати у свим наставним активностима везаним за стручно оспособљавање.

О почетку извођења програма стручног оспособљавања полазници се обавештавају приликом уписа.

Број полазника стручног оспособљавања која могу да упишу стручно оспособљавање за I или II ниво стручне оспособљености у једном уписном циклусу неће бити већи од 30. Уколико има више од 30 особа које желе да упишу стручно оспособљавање I или II нивоа у оквиру једног уписног циклуса биће извршено кроз упис у више уписних група (мање од 30 полазника), а тако да број полазника није двоструко већи од броја расположивих учионица и тако да једна група полазника стручног оспособљавање у оквиру практичне наставе не може бити већа од 30 полазника (биће мања од 30 полазника).

 

Начин извођења наставних активности за I и II ниво стручне оспособљености се реализују путем теоријске наставе и практичних наставних активности.  Теоријска  настава се изводи путем непосредних предавања или предавања коришћењем одговарајуће интернет платформе за едукацију (on-line), или менторских консултација.

 

Практична настава СО изводи се непосредно кроз обучавање за практично стицање знања о обавезама и начину рада пливачких судија. На овај начин лица се упознају са наставним планом и програмом, при чему надограђују своја знања кроз успешно савладавање програмских активности.

 

Трајање стручног оспособљавања и укупан фонд часова стручног оспособљавања за:

I ниво стручне оспособљености

II ниво стручне оспособљености

120 часова

 

240 часова

Трајање стручног оспособљавања биће реализовано у року до 1. године од датума извођења првих наставних активности стручне оспособљености (у зависности од динамике реализације практичног дела обуке).

Трајање стручног оспособљавања биће реализовано у року до 1. године од датума извођења првих наставних активности стручне оспособљености (у зависности од динамике реализације практичног дела обуке).

 

Опште стручни предмети у оквиру опште стручног дела стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија су:

1. Законска уређеност спорта у Републици Србији

2. Основе прве помоћи

 

 

 

Уже стручни предмети у оквиру ужестручног дела стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија су:

1.     Руковођење такмичењем, судијске дужности, доношење одлука и кодекс понашања

2.     Међународна правила пливања – WA правила пливања

3.     Организација пливачких такмичења, WA Masters правила пливања и пливање на отвореним водама

4.     Стручна пракса